Bij Vechtstreek Fysiotherapie hechten wij veel waarde aan de bescherming van uw persoons-gegevens. In deze privacyverklaring informeren wij u hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Wij houden ons hierbij aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Dit houdt in dat wij in ieder geval :

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring.
 • bij de verwerking van uw persoonsgegevens ons beperken tot de minimaal benodigde gegevens voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • u vragen om uitdrukkelijke toestemming als deze nodig is voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen voor de beveiliging van uw persoonsgegevens.
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze rechten respecteren.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

De persoonsgegevens worden verwerkt door : 

Vechtstreek Fysiotherapie | De Angstel 34 | 3621 WC Breukelen | Tel : 0346-250573| info@vechtstreekfysiotherapie.nl

Vechtstreek Fysiotherapie is een maatschap en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55394248.

Contactpersoon bij Vechtstreek Fysiotherapie : Mevrouw J.S. Teillers.

Verkrijgen van persoonsgegevens

Vechtstreek Fysiotherapie is een gespecialiseerde fysiotherapiepraktijk in omgeving Breukelen. Naast Fysiotherapie bieden wij ook verschillende (bewegings)activiteiten aan.

Indien u gebruik maakt van onze diensten verstrekt u ons uw persoonsgegevens om u deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via onze website, via email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het zijn dat wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden.

Persoonsgegevens

Vechtstreek Fysiotherapie verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens :

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geslacht
 • Geboortedatum en -plaats
 • Gezondheidsgegevens
 • Verzekeringsgegevens
 • BSN
 • ID of paspoortnummer
 • Financiële gegevens, zoals bankrekeningnummer

Voor het verzamelen van persoonsgegevens van kinderen tot 12 jaar dient u als ouder of voogd toestemming te geven. Voor kinderen van 12 tot 16 jaar geldt dat zowel een ouder of voogd als het kind toestemming moet geven. U kunt uw toestemming altijd weer intrekken.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, verzoeken wij u contact met ons op te nemen via info@vechtstreekfysiotherapie.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doeleinden

Vechtstreek Fysiotherapie verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals :

 • Het onderhouden van contact, zowel met u als met uw (huis)arts (alleen na uw toestemming)
 • Een goede en efficiënte dienstverlening (opstellen en uitvoeren behandelplan ten behoeve van fysiotherapeutische behandelingen, trainingen)
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Beheer van een cliëntenbestand, marketing, nieuwsbrieven
 • Facturatie, financiële administratie
 • Afhandeling van klachten
 • Innen van gelden en nemen van incassomaatregelen
 • Het voeren van geschillen
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen (denk aan communicatie met uw zorgverzekering)

Grondslagen van de verwerking

Uw persoonsgegevens worden veelal verwerkt om uitvoering te geven aan een overeenkomst, de behandelovereenkomst fysiotherapie; een en ander conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Ook worden uw persoonsgegevens verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting (denk hierbij aan contacten met zorgverzekeraars en bijv. financiële administratie).

Tot slot worden persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming. Denk hierbij aan een aanmelding voor onze nieuwsbrief. Indien u uit eigen beweging, al dan niet op verzoek van Vechtstreek Fysiotherapie, persoonsgegevens aan ons verstrekt, geeft u daarmee toestemming dat Vechtstreek Fysiotherapie deze gegevens verwerkt.

Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening voor de hiervoor genoemde doeleinden kan Vechtstreek Fysiotherapie persoonsgegevens uitwisselen met derden. 

Denk hierbij aan eventuele derde partijen die wij inschakelen bij het uitvoeren van de overeenkomst, zoals (huis) artsen en andere zorgverleners waarmee wij samenwerken.

Daarbij werken wij middels een beveiligd elektronische uitwisselingssysteem. Via dit systeem kunnen zorgverleners snel en betrouwbaar medische gegevens inzien, alleen als dit voor uw behandeling nodig is. Voor het delen van deze gegevens vragen wij vooraf uw toestemming, welke in uw dossier wordt vastgelegd.

Tevens kunnen gegevens worden verstrekt aan onze accountant en IT-leverancier.

Met deze partijen (verwerkers) hebben wij een verwerkingsovereenkomst gesloten waarin o.a. afspraken omtrent de beveiliging van uw persoonsgegevens.

Verder zullen wij uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij die wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek persoonsgegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn wij verplicht deze gegevens af te staan. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier uitdrukkelijk schriftelijk toestemming voor geeft.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER

De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen gevestigd buiten de EER.

Wel kunnen uw persoonsgegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik gemaakt wordt van bijv. Cookies, LinkedIn of Facebook. Deze partijen vallen onder het “EU-VS Privacy Shield”, waarin bepaald is dat zij zich dienen te houden aan de Europese regelgeving op het gebied van privacy.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.

Bij Vechtstreek Fysiotherapie hanteren wij een bewaartermijn voor de persoonsgegevens van onze patiënten van 15 jaar. Dit conform de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO).

Beveiliging van uw gegevens

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang tot uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Tevens hebben alle medewerkers op onze fysiotherapiepraktijk een geheimhoudingsplicht.

Cookies

De website van Vechtstreek Fysiotherapie verzamelt uw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van uw websitebezoek of de pagina´s die veel bezocht worden.

De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst in Mailchimp

Uw rechten

U heeft het recht om ons een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens.

Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen één maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons of door één van onze verwerkers. Ook mag u de door u verstrekte persoonsgegevens door ons laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

In alle gevallen waarin de grondslag voor het verzamelen van uw persoonsgegevens “toestemming” betreft bent u gerechtigd de toestemming op ieder moment in te trekken.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar :

Vechtstreek Fysiotherapie |De Angstel 34|3621 WC Breukelen|Tel: 0346-250573| info@vechtstreekfysiotherapie.nl

Klachten

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder op het gebied van privacy, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Dat kan via de volgende link : https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 12 februari 2019.

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
Facebook
Facebook
Instagram